Trefwoorden

A
Adagio = In langzaam tempo
Adequaat = Correct, passend bij
A fortiori = Des te meer
Ambivalent = tweeslachtig/tweestrijdig (tegelijkertijd twee verschillende, bep. positieve en negatieve, waarden hebbend)
Ambulant = Zonder opname in het ziekenhuis
Autonoom = Zelfstandig


B
'Bridges for training'-bijeenkomsten = bijeenkomst over de ontscholing van de maatschappij


C
Child saving = sociale inclusie, het opnemen van jongeren in de maatschappij, ze 'redden'
Contraproductief = Nadelig voor de productie
Correctional detention facilities = Voorzieningen waar personen die onacceptabel gedrag vertonen voor een bepaalde tijd verblijven met het oog op het positief bevorderen van het eerder gestelde gedrag
Cultuur= Het geheel van normen, waarden, omgangsvormen e.d. in een organisatie of groep


D
Deviant = Iets dat afwijkt van de vastgestelde norm
Diversiteit: verscheidenheid = Verschil, onderscheid


E
ECYC = European Confederation of Youth Clubs

Emancipatorisch handvat = Een aangrijpingspunt tot betrekking van het streven naar gelijkgerechtigheid
Eminent = Voortreffelijk
Empathie = Inlevingsvermogen, intens meeleven
Empirisch = Op ervaring, bevinding gegrond en daaruit voortvloeiend
Engagement = Verbintenis aangaan met een of andere organisatie
Etnisch = Van de volken
EVC = Erkenning van eerder of elders Verworven Competenties


F
Finaliteit = Doelstelling
Formaat vzw = Jeugdhuiswerk Vlaanderen
Formele educatie = scholen
Functional family therapy = Het is bedoeld voor jongeren van 11 tot 18 jaar met gedragsproblemen (waaronder crimineel gedrag) en hun gezinnen. De therapie wil het functioneren van de jongere en het gezin verbeteren en de kans op herhaling van crimineel gedrag verkleinen


G
Gedegen = Dedelijk, goed doorwerkt
Gefaseerd = Trapsgewijs
Gelid = Aantal, personen met enig doel die in één rij staat
Gesloten jeugdraden = jeugdraden die enkel toegankelijk zijn voor vertegenwoordigers van jeugdverenigingen.


H
Hachelijk = Onzeker in zijn gevolgen, zorgelijk, bedenkelijk
Heus = Echt; hoffelijk, beleefd


I
Identiteit = Eigen karakter, kenmerk van een persoon of groep
Inbedden = situeren, inpassen
Inclusie = Insluiting
Integriteit = Ongeschonden toestand, onomkeerbaarheid
Intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling = Een behandeltraject op maat en aan huis dat dient ter preventie. De behandeling concentreert zich op het aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag in de eigen omgeving, waardoor toekomstige verergering van de problematiek en zelfs mogelijke uithuisplaatsing van een kind kan worden voorkomen
Interbellum = Periode tussen 2 oorlogen
Interventie = Inmenging, tussenkomst


J
Jeugdbeleidsplan = Omschrijft namelijk alle doelstellingen en acties die voor jeugd gepland staan in een jaar
Jeugdhuis = Clubhuis voor de jeugd
Jeugdorganisatie = Vereniging van en voor de jeugd als zodanig
Jeugdwerker = Iemand die een baan heeft in het jeugdwerk
JES vzw = vormingsorganisatie in België
Jongerenwerk (Jeugdwerk) = Vormings- en cultureel werk voor jongeren buiten schoolverband


K
Kavel = Stuk land in het algemeen


L
Lectoraten = Waardigheid, ambt of rang van lector
Locus of control = Hiermee wordt de mate aangeduid waarin iemand de oorzaken van wat hem overkomt bij zichzelf of juist buiten zichzelf zoekt
Logistieke factoren = Alles wat nodig is om iets goed te laten verlopen
Loverboy = Jongen die met een meisje iets begint om haar vervolgens in de prostitutie te dwingen


M
Magic triangle = Onderzoek, beleid en praktijk
Methodiek = Studie van de wetenschappelijke methodes en werkwijzen
Moloch = Iets waaraan alles wordt opgeofferd
Multicultureel = Uit (elementen van) verschillende culturen samengesteld
Multidimensional family therapy = Multidimensionele Familietherapie (MDFT) is een systeemtherapie plus bemoeizorg. Dit behandelprogramma van 6 maanden, met 2 tot 3 sessies per week, richt zich op adolescenten met een combinatie van delictgedrag en verslavingsproblematiek. Doel van MDFT is afname van delictgedrag (vermindering van recidive) en daarnaast ook van ander probleemgedrag
Multidimensional treatment foster care = MTFC is een programma voor jongeren van 12 tot 18 die te kampen hebben met forse gedragsproblemen en delinquent gedrag. Het gaat om jongeren die door Justitie veroordeeld zijn of in een Justitiële Jeugdinrichting zitten. Als een (langere) celstraf voor hen te zwaar is, maar een taakstraf weer te licht, kan MTFC uitkomst bieden.We plaatsen de jongere in een ‘opvoedgezin’, dat we speciaal voor hem of haar uitgekozen hebben. De ‘opvoedouders’ zijn namelijk speciaal getraind om de jongere te begeleiden en te ondersteunen
Multilevelanalyse = een analyse die gemaakt wordt door grootschalige bevragingen vanuit verschillende uithoeken
Multisysteem therapie = Multisysteem Therapie (MST) is een intensieve, ambulante behandelingsmethode gericht op jongeren met ernstig antisociaal en delinquent gedrag, die op het punt staan om uit huis geplaatst te worden. MST richt zich op alle risicofactoren die samenhangen met dit probleemgedrag


N
Non-formele educatie = educatie tijdens vrijetijdsbesteding
Non-formele leerprocessen = leerprocessen via vrijetijdsbesteding


O
Open jeugdraden = jeugdraden toegankelijk voor alle jongeren
Oppositionele gedragsstoornis = Gedragsstoornis, meestal gediagnosticeerd in de kindertijd, die wordt gekenmerkt door onwillige, uitdagend, negativistische, prikkelbaar, en vervelend gedrag ten opzichte van ouders, leeftijdgenoten, leerkrachten en andere gezagsdragers


P
Paradigma = Voorbeeld, model
Paradoxaal = Volgens een uitspraak die niet overeenstemt met de gangbare mening
Participatie = Deelnemen aan het maatschappelijk leven
Patronaat = Eertijdse vereniging van meisjes of jongens onder leiding van een priester en van
leken
Pedagogisch = opvoedkundig, opvoedend
Pervers = Optredend als onbedoeld en ongewenst effect van een maatregel of ontwikkeling
Precair = Onzeker
Preventie = het verkomen, het verhoeden


Q


R
Recidivism = Het opnieuw tot misdrijf vervallen
Regulariseren = Normaliseren, regelmatig maken
Remediëren = Beter maken, genezen, verhelpen
Residueel/residuaal = Een rest vormend, als rest aangezien worden
ROLO-congres = Recognition of Learning Outcomes in Youth Work


S
School to prison pipeline = Verwijzing naar het fenomeen waarin studenten zich geleidelijk aan losmaken van het schoolgebeuren terwijl ze simultaan meer betrokken geraken bij misdrijven en delicten
Sociale inclusie = sociale insluiting, het opgenomen worden in de maatschappij
Supervisie = Toezicht
Steriel = Zonder resultaat
Steunpunt Jeugd = overkoepelende organisatie voor alles wat met jeugd te maken heeft
Stuurgroep = groep van deskundigen om van advies te dienen of voorbereidend werk te verrichten
Subsidies = ondersteuning, tegemoetkoming, toelage in geld
Synthesis = Verbinding van afzonderlijke, vaak tegengestelde elementen tot een nieuw geheel


T


U
Uitnemendheid = voortreffelijkheid


V
Visitatiecommissie = Commissie van deskundigen in een bepaald vakgebied die de kwaliteit van universitair onderzoek, onderwijs e.d. nagaat
Vlaamse Jeugdraad = Jeugdraad van Vlaanderen


W


X


Y
YJS = Youth Forum Jeunesse


Z
Zelforganisatie = Sociaal-culturele vrijwillgersorganisatie, meestal voor en door een etnische minderheidsgroep