Specialisten

BAL Jan
Gewezen Coördinator – Stafmedewerker bij JES vzw

BLATON Myriam
Zij is momenteel HR verantwoordelijke cultuur in de Stad Antwerpen.

BOOGAERTS An
Zij is in 2004 als biologe afgestudeerd aan de Universiteit Antwerpen. Daarna volgde ze een voortgezette academische opleiding journalistiek aan de Lessius Hogeschool. In december 2005 werd ze met haar scriptie over moslimcreationisme genomineerd voor de Vlaamse scriptieprijs en won ze de Klasseprijs. Momenteel werkt ze in vast dienstverband bij De Morgen, meer bepaald als lifestylejournalist voor De Morgen Magazine.


COUSSEE Filip
Hij is lid van internationale netwerken, zoals het Centre for Understanding Social Pedagogy (London). Hij vertegenwoordigt de vakgroep in het consortium van elf universiteiten dat een Master in European Youth Studies voorbereidt.
Hij is als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Sociale Agogiek van de Universiteit Gent. Hij focust op de studie van jeugdwerk, jeugdonderzoek en jeugdbeleid vanuit sociaal pedagogisch perspectief. Hij heeft een achtergrond in jeugdwerk en jeugdbeleid, maar heeft daaruit diverse banden met belendende werkvelden en werksoorten, gaande van sociaal-cultureel werk over samenlevingsopbouw tot straathoekwerk.


DE AGUIRRE P.
Vlaams journaliste en televisiepresentatrice

DEKEYSER Luc
Hij is deeltijds hoofddocent faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

DE WINTER Micha
Hij is hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Van 1999 tot 2004 was hij aan dezelfde universiteit hoogleraar van sociaal – affectieve vorming van jeugdigen. Sinds 2001 is Micha De Winter kroonlid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, een adviesorgaan van de Nederlandse regering.


FREIDSON Eliot
Amerikaanse socioloog


GUNNING J.H.
Hoogleraar pedagogiek


HEDGES Larry
Professor in de statistiek, sociaal- en ontwikkelingsbeleid, de psychologie en wiskundige methodes in ontwikkelingsonderzoek aan de Stanford University (sinds 1980)


LEEMAN Yvonne
Yvonne Leeman is onderwijssocioloog met een bijzondere aandacht voor interetnische verhoudingen, diversiteitsvraagstukken en de beroepsidentiteitsontwikkeling van leraren. Ze werkt sinds de jaren tachtig in de onderwijsresearch, eerst bij de Universiteit van Amsterdam en sinds 2009 bij de Universiteit voor Humanistiek. Zij combineert haar universitaire werk met de functie van lector ‘Pedagogische kwaliteit van het onderwijs’ aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Zij is actief in advisering van leraren, schoolleiders, lokale en nationale overheid. Ze participeert in internationale netwerken en is verantwoordelijk voor het netwerk ‘social justice and intercultural education’ van de Europese organisatie voor onderwijsonderzoek (EERA).

LIPSEY Mark
Directeur van het Centrum voor evaluatieonderzoek en methodologie en professor in de psychologie aan de Johns Hopkins Universiteit in 1972. Zijn professionele belangen situeren zich op het gebied van openbare orde, programma evaluatieonderzoek, sociale interventie, veld onderzoeksmethodologie en onderzoekssynthese (meta-analyse). Professor Lipsey werkt op de redacties van onder meer "Evaluation and Program Planning", "Psychological Bulletin", "the Journal of Experimental Criminology" en "the American Journal of Community Psychology"


MAMPUYS Mie
Zij staat in voor individuele gezinsondersteuning en kinderpreventie en was in 1996 coördinator van de kinderwerking in Antwerpen-Zuid.

MÜNCHMEIER Richard
Hij is een docent sociale pedagogiek aan de Vrije Universiteit Berlijn. Hij heeft een achtergrond in sociologie en pedagogiek en ontwikkelde inspirerende gedachten over 'de pedagogiek van het sociaal werk'. Hij is de auteur van diverse boeken over sociaal werk en heeft zich zeer sterk gefocust op jeugdwerk en jeugdonderzoek.


ROETS Griet
Ze is onder meer lid van het Centrum voor Gender Studies (UGent), en lid van de Raad van Bestuur van Uit De Marge vzw en Demos vzw. Daarnaast is ze lid van de kernredachtie van het Handboek Integrale Jeugdhulp als redactiesecretaresse.


SCHRAEPEN Beno
Hij is een onderzoeker en tevens ook lesgever aan de Plantijn Hogeschool en de Universiteit van Antwerpen.

SMIT Dick
Voorzitter van de beroepsvereniging voor jongerenwerkers, BV Jong

SMITS C.
Nederlands politicus

SOENEN Ruth
Tewerk gestel in departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening in de KU Leuven.

SPENCE Jean
Lerares Community and Youth Work aan Durham University

SPIERTS Marcel
Docent en onderzoeker bij de opleiding CMV(Culturele en maatschappelijke vorming) aan de hogescholen van Amsterdam


VANDENBROECK Michel
Hij is een professor aan de universiteit in Gent. Hij is lid van European Early Childhood Education Research Journal.

VAN DEN ELSACKER Kasper
In 2003 behaalde hij een master in de communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Nu is hij projectmanager in SuAzio NV.

VAN YPEREN Tom & VEERMAN Jan Willem
Hebben een kader opgesteld waarin het begrip effectiviteit is onderverdeeld in 5 niveaus

VERBIST Dirk
Is coördinator van het Steunpunt voor jeugd, jeugdwerk en jeugdbeleid.

VETTENBURG Nicole
Nicole Vettenburg is doctor in de criminologie (K.U.Leuven, 1987). Sinds 2002 is zij docente aan de Vakgroep Sociale Agogiek. Zij doceert de vakken Maatschappelijke dienstverlening, Samenlevingsopbouw, Forensisch Sociaal Werk, de major ‘Algemene Preventie en Sociaal Werk’ en Pedagogische en sociaalagogische systemen.

VUERINCKX Kris
Grabbelpas- en vakantieclub verantwoordelijke in Jeugdcentrum “De Klinker” te Aarschot.


WILDEMEERSCH Danny
Hij is hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij doet onderzoek die verband houdt met diversie thema’s: sociale participatie, duurzame ontwikkeling, … Hij is lid van het ‘laboratorium voor Educatie en Samenleving’ aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Leuvense Universiteit

WILLEMS Nathalie
Zij begon haar carrière als redactrice bij het blad Elga, was vervolgens redactie-coördinator bij Fit en Gezond en chef redactie bij evita. Sinds 2003 is zij editorial account & coordinator bij sQills.

WILLIAMSON Howard
Howard Williamson is Professor of European Youth Policy in the School of Humanities, La wand Social Sciences at the University of Glamorgan in Wales. Hij werkte eerder aan Universiteiten van Oxford, Cardiff en Kopenhagen. Zelf was hij werkzaam als jeugdwerker gedurende twintig jaar.
Hij leverde een significante bijdrage aan de ontwikkeling van het jeugdbeleid in Wales en in de UK, en aan de ontwikkeling van het jeugdbeleid in andere landen via zijn engagementen binnen de Europese Unie en de Raad van Europa.

WILSON Sandra
mede directeur bij het Peabody Research Institute(Nashville, Tennessee). Haar professionele belangen situeren zich op het gebied van meta-analyse, programma-evaluatie, onderzoeksmethodologie, en de preventie van antisociaal gedrag.

WYNEKEN G.
Duits pedagoog, hoogleraar, auteur en theoloog