Politieke Context
 • Groen

Hun visie

‘De jeugd van tegenwoordig’ vormt de samenleving van vandaag en van morgen. Dé jeugd bestaat trouwens niet. Er zijn ontelbare manieren waarop kinderen en jongeren hun plek vinden. Kinderen willen ruimte om te spelen, jongeren om hun ding te doen, engagement op te nemen, creatief bezig te zijn. Jongvolwassenen zoeken een plaats op de arbeidsmarkt. Een jeugdbeleid vereist dus een aanpak op maat van de iedere leeftijd. Vele jongeren zijn de kritische stem in onze samenleving. Ze schieten in gang als het om onrecht en nieuwe ideeën gaat. Frisse ideeën voor een andere wereld. Groen! wil een samenleving met ruimte voor kinderen en jongeren waarbij kinder- en jongerenrechten het uitgangspunt vormen. Daarom wil Groen! de invoering van een jeugdparagraaf voor elk beleidsdomein. Jongeren verdienen alle kansen en ruimte om vrij te bewegen, elkaar te ontmoeten, te ont-moeten. Ruimte ook in het verkeer, voor creativiteit, voor inspraak.Ruimte voor inspraak, op school, in de jeugdraad, maar ook b.v. via jeugdpeilingen. Die leveren cruciale informatie bij de heraanleg van straten, pleinen of parken, maar ook over bibliotheken op kindermaat. En met als kers op de taart stemrecht vanaf 16 jaar. Steden en straten zijn vaak ingepikt door auto’s. De public space wordt adult space. Open ruimte of braakliggende terreinen die als ontmoetingsplek voor jongeren dienen, zijn schaars. Daarom wil Groen! meer ruimte voor kinderen en jongeren om vrij te bewegen, in groene speelruimtes, maar ook op straat en in het verkeer, in steden en gemeenten op kindermaat. We verzetten ons tegen een reservaat denken, waarbij kinderen alleen op afgebakende plekken mogen spelen. Groen! wil ook ruimte om elkaar te ontmoeten: jeugdhuizen, bereikbare fuifruimtes, nachtbussen en één overkoepelende fuifvergunning zodat je niet van hot naar her moet hollen om een fuif te organiseren. Ruimte om jezelf te zijn, want ook jongeren
moéten steeds meer in onze prestatiegerichte maatschappij. Ze moeten zich steeds vroeger volwassen gedragen en al op heel jonge leeftijd heel prestatiegericht functioneren. Stress bij kinderen en jongeren, depressies, verslavingen of zelfmoordcijfers zijn rode knipperlichten in onze doorholeconomie. Kinderen en jongeren hebben recht op hun jeugd, op tijd en vrije tijd. Ruimte ook voor creativiteit, met ateliers en repetitieruimte voor muziek of toneel. Ruimte voor werk, want jongeren zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Ruimte voor jeugdwerk, want jeugdverenigingen en kinder- en jongerenwerkingen bieden jongeren een niet-commerciële ruimte om samen hun grenzen te verleggen. Met
extra aandacht voor diversiteit: zowel diversiteit in het reguliere jeugdwerk, als ondersteuning van het allochtone jeugdwerk. Wederzijds uitwisseling wordt daarbij bevorderd.


 • Jong CD&V

Hun visie

JONGCD&V wil zich als jongerenpartij richten op het voorbereiden van de toekomst. JONGCD&V heeft de uitdaging op zich genomen om mee de antwoorden te leveren op de grote uitdagingen voor onze generatie. Als we onze toekomst veilig willen stellen, moeten we vandaag keuzes maken die onze voorsprong kunnen garanderen.


 • Jong VLD

Hun visie

Men wil jeugdwerkinitiatieven begeleiden, ondersteunen en promoten die jongeren verenigen en die consequent en kritisch de liberale ideologie en democratische principes gebaseerd op politiek verdedigen. Jong VLD wil de jongeren meer bij de politiek betrekken en hen mondiger maken. Men probeert de mening van de jongere te verwoorden in de maatschappelijke discussies.


 • N-VA

Hun visie

 • Jeugdbeleid kan pas in wetten of decreten worden omgezet wanneer geluiter word naar de jongeren. Zo kan het maar functioneren als dit is uitgewerkt in samenspraak met overheid en jongeren.
 • Jongeren hebben veelal een eigen mening. Zo moet de inbreng van jongeren in diverse domeinen worden uitgewerkt. Zo kunnen zij opgroeien als volwaardige Vlaamse medeburgers met kritische en positieve ingesteldheid.
 • Ook moet er een einde komen aan allerlei wetten en decreten die het vrijwilligersinitiatief remmen.
 • N-VA erkent het belang van jeugdwerk in vorming van onze jongeren om democratisch te kunnen participeren in onze samenleving
 • Vlaanderen kan nog veel jeugdvriendelijker worden

 • Vlaams Belang

Hun visie

Een flink deel van de Vlaamse jeugd is idealistisch ingesteld. Bewijs daarvan zijn de duizenden
Vlaamse jongens en meisjes die zich belangeloos inzetten in de jeugdbeweging, voor het milieu of voor
de derde wereld. Jammer genoeg wordt dit idealisme niet zelden misbruikt voor puur politieke doeleinden.
Het Vlaams Belang roept jeugdbegeleiders op om hun persoonlijke voorkeur niet op te dringen aan de jeugd.
Het Vlaams Belang verdedigt de uitbouw van gemeentelijke jeugdcentra die beschikken over
een uitleendienst voor sportmateriaal en eventueel een wijk- of jeugdbibliotheek.
De jeugddienst moet bereikbaar zijn buiten de schooluren en beschikken over een polyvalente zaal
die eventueel ook voor fuiven kan gebruikt worden. Jeugd- en cultuurverenigingen kunnen er vergaderen,
beginnende muziekgroepen kunnen er repeteren en hun instrumenten opslaan.


 • Vlaamse Minister inzake jeugd, onderwijs, gelijke kansen:

Pascal De Smet (sp.a)
De Vlaamse overheid wil jeugdverenigingen en organisaties waar kinderen en jongeren de kans krijgen om leeftijdsgenoten te ontmoeten,
zichzelf te ontplooien en om verantwoordelijkheid op te nemen voor andere kinderen en jongeren helpen.


 • SP.A

Hun visie

sp.a is de partij van de kinderen. In de Vlaamse regering zorgen ze voor een aantal trendbreuken. Vooral op vlak van onderwijs en gezinsbeleid. Ook op het vlak van kinderopvang heeft sp.a voor een kentering gezorgd.
Op dit moment zorgt de partij voor:
* Meer kinderopvang
* Meer zorg in de kleuterklas
* De strijd tegen kinderarmoede
* Een betere bescherming van de gezondheid van onze kinderen
* Een veiliger verkeer voor kinderen
* Een goede combinatie van werken en tijd voor het gezin
* Beter onderwijs waarin iedereen de kansen heeft

De ontwikkeling van de jeugd start of stopt ook niet met de schoolbel. Daarom staat sp.a ervoor om ook buiten de schoolpoort te zorgen voor de ontplooiing van de jongeren. Er is nog te weinig ruimte voor jonge, creatieve mensen om zich te ontplooien. Hun noden willen ze beter opvangen. Door sport en cultuur, maar ook in jeugdverenigingen.