Juridische Context

Decreten:

 • Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Belgisch staatsblad Publicatie: 07/03/2012 (Ed. 1)
 • Decreet van vergadering 11 januari 2012 tot decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid (07 maart 2012). Belgisch staatsblad, 1163.
 • Decreet van 6 december 2011 ter ondersteuning van het jeugdwerk. (13 januari 2012). Belgisch staatsblad, 86.
 • Decreet van 3 december 2010 houdende wijziging van het decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Belgisch staatsblad Publicatie: 17/01/2011 (Ed. 2)
 • Decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Belgisch staatsblad 26 september 2008
 • Decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand (15/04/2008).Belgisch Staatsblad
 • Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport. (4 april 2008). Belgisch staatsblad,1439.
 • Decreet van 30 november 2007 tot decreet houdende de oprichting van de Raad voor cultuur, jeugd, sport en media (15 januari 2008 ). Het Belgisch staatsblad, 1302.
 • Decreet van 7 mei 2004 betreffende integrale jeugdhulp. Belgisch staatsblad. 11oktober 2004
 • Decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp. Belgisch staatsblad.
 • Decreet van 29 maart 2002 op het Vlaams jeugdbeleid. (14 juni 2002). Belgisch staatsblad, 973.

Besluiten:

 • Besluit van 9 november 2012 van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid. (11 december 2012). Belgisch staatsblad.
 • 14 september 2012 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. (24 oktober 2012). Belgisch Staatsblad.
 • Ministerieel besluit van 26 april 2011 betreffende de programmatie van de voorzieningen van de bijzonder jeugdbijstand, Belgisch staatsblad, 1020249.
 • 24 februari 2010 Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd. (30 maart 2010). Belgisch Staatsblad.
 • Besluit van 24 oktober 2008 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 (02/03/2009).Belgisch Staatsblad
 • Ministerieel besluit van 3 maart 2003 tot regeling van het gebruik van de buffercapaciteit, in de gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand "De Kempen" en "De Zande(27/03/2003).Belgisch Staatsblad

Akkoorden:

 • 13 december 2006 Samenwerkingsakkoord betreffende de inwerkingtreding van artikel 7,7┬░ van de wet van 13 juni 2006 to wijziging vna de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omdschreven feit hebben gebleegd. Belgisch staatsblad 13 juli 2007